VYRAĎOVANIE FIREMNEJ AGENDY

Pôvodca registratúry /napr. a.s. ,s.r.o. ,no.,školy a iné organizácie/
je povinný pravidelne vyraďovať registratúrne záznamy minimálne raz za 5 rokov .

Zákon 395 / 2002 Z.z. § 16 – určuje 3 kategórie pôvodcov registratúr s odstupňovanými povinnosťami vypracovať RP a P a vyraďovať v súčinnosti so štátnym archívom. Väčšina spoločností /s.r.o.,a.s, no, a pod. /sú v tretej kategórií a nemajú povinnosť vypracovať RP a P  a vyraďovať agendu v súčinnosti so štátnym archívom. Tento proces je voči predchádzajúcemu obdobiu jednoduchší, čo ocenia najmä bežné obchodné spoločnosti.

Novela zákona č.266/2015 Z.z.

Archivácia
Povinnosť pôvodcu registratúry- uchovávať záznamy do uplynutia lehoty uloženia /podľa § 16 písm.b. /hrozia finančné sankcie /
Možnosť- zveriť správu registratúre inej osobe.

Lehoty uloženia napr.

účtovná agenda 10 rokov
mzdové listy 50 rokov
korešpondencia 3 – 5 rokov

Po uplynutí tejto lehoty, nie je možné registratúrne záznamy zničiť bez vyraďovacieho konania /v zmysle interných predpisov/

Skartácia
Po uplynutí lehoty uloženia a následného vyraďovacieho konania , interného alebo v súčinnosti štátneho archívu, nasleduje legálna skartácia a recyklácia suroviny.

V žiadnom prípade nedoporučujeme sa zbaviť registratúrnych záznamov/firemnej agendy/ neodborne /zberný dvor , zberné suroviny a pod/ hrozí Vám zneužitie dát  treťou osobou.