profil

Názov:          SLOVKOR-M,s.r.o.- správa registratúr (archivácie)
Sídlo:            Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
Konateľ:       Vladimír Korček
IČO:              35 799 340
DIČ:              2021542655
Rok vzniku: 2000

Stanovisko k činnosti: MVSR  Bratislava, odbor archívnictva a spisovej služby pod č. SVS-204-2002/000377

Predmet činnosti:
odborná správa registratúry, dlhodobá úschova písomností (archivácie)

 

Zaoberáme sa  odbornou správou registratúr a dlhodobou úschovou záznamov prevzatých od právnických a fyzických osôb, konkurzných správcov a likvidátorov, vyraďujeme ,skartujeme spisovú agendu aj orgánom verejnej moci napr. mestské úrady , školy, domovy sociálnych služieb a pod.

SLOVKOR-M s.r.o. je dôveryhodná rodinná firma, ktorej vznik sa formoval ešte pred rokom 2000,pri zrode myšlienky a spoluzakladateľom spoločnosti  bol Doc. PhDr. František Korček CSc. Rok 2000 je rokom vzniku právnej formy spoločnosti – konateľ spoločnosti Vladimír Korček. Tradícia je záruka zachovania dlhodobej činnosti a rozvoja spoločnosti. Motto spoločnosti „Zbavte sa starosti – využite naše archivačné služby“ je zbaviť Vás starostí, poskytnúť Vám istotu, že vaše dokumenty budú chránené a spravované v zmysle aktuálnych legislatívnych požiadaviek –   preberáme za Vás aj plnú zodpovednosť.

Všeobecne záväznými právnymi predpismi správy registratúry sú zákon č. 395/2002 Z.z., o archívoch a registratúrach, aktuálna novela zákona č.266/15 Z.z. ,vykonávajúca vyhláška č. 628/2002 Z.z. a  aktuálna novela vyhlášky č.410 / 2015 Z.z,.

 V zmysle uvedených zákonov a vyhlášok v súčinnosti so štátnym archívom SR a metodickej podpory v danej činnosti, naša spoločnosť zabezpečuje odbornú správu registratúr.

Vypracujeme Vám RP a P /registratúrny poriadok a plán/ v zmysle platných predpisov, ponúkame mobilnú likvidáciu  dát z HDD, zabezpečíme zriadenie digitálneho archívu.

profil
4.8 (96.3%) 27 votes