registratúrny poriadok

Ste povinný vypracovať registratúrny poriadok?

  S účinnosťou od 1.júna 2007 zákona č.216/2007 sa upravuje povinnosť pôvodcov registratúr pri zhotovení registratúrneho poriadku a plánu ( RP a P ), čiže každý pôvodca registratúry má povinnosť zabezpečovať (v rôznom rozsahu) správu záznamov, ktoré pochádzajú z jeho činnosti:
a to:
– riadne označiť a evidovať záznamy
– zabezpečiť trvanlivosť registratúrnych záznamov
– bezpečne a účelne ich uložiť
– riadne vyradiť jednotlivé spisy
– oznamovať štátnemu archívu zmeny miesta uloženia registratúry ako aj ďalšie závažné skutočnosti
– odovzdať archívne dokumenty po vyraďovacom konaní, v určenej lehote do archívu
Za nesplnenie, alebo porušenie stanovených zákonov o archívoch a registratúrach hrozí pôvodcovi registratúry možná sankcia až do výšky 33.193,90 EUR.

smiley-153977_640Ale nerobme z registratúrného poriadku strašiaka…

Informácie a konzultácie                                                                                  

                    Vám ochotne poskytne
                    Ing. Katarína Preislerová
                    Odborný prac.správy registratúry

                    tel. č. +421 903 411 077
                    e-mail: slovkor-m@slovkor-m.sk.

Vieme Vám RP a P navrhnúť veľmi zjednodušene, zabezpečíme schválenie prostredníctvom Štátneho archívu a to všetko za minimálne finančné prostriedky.

Aktuálna situácia – pôvodný zákon taxatívne vymenúva tých pôvodcov registratúry, ktorí majú povinnosť vypracovať RP a P a predložiť ich na posúdenie a schválenie príslušnému štátnemu archívu. Ostatí pôvodcovia registratúry majú povinnosť vypracovať iba plán. A napr.. živnostníkovi sa táto povinnosť neukladá.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.